New Balance Club Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego „New Balance Club”

I. Definicje
Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1) Organizator Programu Lojalnościowego – oznacza spółkę pod firmą: New Balance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ciasnej 10 (35-232 Rzeszów), wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717955, NIP: 5272838323, REGON: 369472032; adres poczty elektronicznej: [email protected], telefonu: 17 858 10 19.
2) Regulamin – oznacza treść niniejszego regulaminu, która określa w szczególności warunki przystąpienia, uczestnictwa i rezygnacji z Programu Lojalnościowego, w tym prawa i obowiązki Organizatora Programu Lojalnościowego oraz Klienta Paragramu Lojalnościowego.
3) Obszar Obowiązywania Programu Lojalnościowego – oznacza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Program Lojalnościowy – oznacza program lojalnościowy pod nazwą „New Balance Club” prowadzony przez Organizatora Programu Lojalnościowego, na Obszarze Obowiązywania Programu Lojalnościowego.
5) Klient Programu Lojalnościowego – oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Programie Lojalnościowym, z tym zastrzeżeniem, że musi być ona obywatelem polskim lub posiadać adres do doręczeń w Polsce. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być Klientem Programu Lojalnościowego za zgodą opiekuna prawnego.
6) Rejestracja w Programie Lojalnościowym – oznacza wykonanie przez Klienta Programu Lojalnościowego działań określonych w Regulaminie, w szczególności wypełnienie i przesłanie Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
7) Formularz Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym – oznacza formularz, który został uzupełniony w prawidłowe dane, zaakceptowany i wysłany przez Klienta Programu Lojalnościowego, który jest dostępny na stronie: https://nbsklep.pl/spartavity/index.html.
8) Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Organizatorem Programu Lojalnościowego a Klientem Programu Lojalnościowego, której przedmiotem jest przystąpienie i udział w Programie Lojalnościowym, w oparciu o zaakceptowane w Regulaminie warunki.
9) Punkty Handlowe – oznacza sklepy stacjonarne Organizatora Programu Lojalnościowego, które są objęte Programem Lojalnościowym, w których Klient Programu Lojalnościowego będzie mógł otrzymać Punkty Statusowe, a następnie wykorzystać przyznany na ich podstawie Rabat. Wykaz znajduje się w załączniku numer 1 do Regulaminu.
10) Pozostałe Punkty Handlowe – oznacza sklepy stacjonarne Organizatora Programu Lojalnościowego, które są objęte Programem Lojalnościowym wyłącznie w zakresie możliwości otrzymania Punktów Statusowych, a których wykaz znajduje się w załączniku numer 2 do Regulaminu.
11) Sklep Internetowy - oznacza: (a) sklep internetowy pod adresem https://nbsklep.pl prowadzony przez Organizatora Programu Lojalnościowego, w którym Klient Programu Lojalnościowego będzie mógł otrzymać Punkty Statusowe, a następnie wykorzystać przyznany na ich podstawie Rabat; oraz (b) sklep internetowy pod adresem https://nbsklep.pl, w którym Klienci Sklepu internetowego mogą zarejestrować Konto Klienta Sklepu internetowego lub mają zarejestrowane Konto Klienta Sklepu internetowego;
12) RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.).
13) Baza Danych – oznacza zbiór danych Klientów Programu Lojalnościowego przekazanych Organizatorowi Programu Lojalnościowego podczas procesu rejestracji (w tym zamieszczonych na Formularzu Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym), które zostały dobrowolnie i za zgodą Klienta Programu Lojalnościowego przekazane Organizatorowi Programu Lojalnościowego, jak również, które będą przetwarzane przez Organizatora Programu Lojalnościowego lub przez podmiot, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
14) Konto Programu Lojalnościowego – oznacza założone przez Klienta Programu Lojalnościowego konto, w ramach Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na którym zapisywane są zebrane przez niego Punkty Statusowe, do którego dostęp jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej: https://nbsklep.pl/spartavity/index.html.
15) Konto Klienta w Sklepie Internetowym – oznacza założone przez Konto Klienta Sklepu Internetowego.
16) Punkty Statusowe – oznacza jednostki rozliczeniowe (liczby) przyznawane Klientowi Programu Lojalnościowego za nabyte w Punktach Handlowych, Pozostałych Punktach Handlowych oraz w Sklepie Internetowym Towary, przy przyjęciu, że 1 (jeden) złoty zapłaconej ceny za Towar równa się 1 (jednemu) Punktowi Statusowemu.
17) Towar – oznacza rzeczy ruchome dostępne w sprzedaży w Punktach Handlowych, Pozostałych Punktach Handlowych oraz Sklepie Internetowym oferowane przez Organizatora Programu Lojalnościowego, przy nabyciu, których Klient Programu Lojalnościowego ma możliwość nabycia Punktów Statusowych.
18) Okres Rozliczeniowy – oznacza łącznie 365 dni kalendarzowych.
19) Rabat – oznacza wartość na podstawie, której określony jest procent przeceny (obniżenia ceny) Towaru, w oparciu o zgromadzone Punkty Statusowe w Okresie Rozliczeniowym, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

II. Zasady ogólne
1. Celem Programu Lojalnościowego jest przyznanie świadczeń Klientom Programu Lojalnościowego na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Program Lojalnościowy określa zasady pozyskiwania i gromadzenia Punktów Statusowych przez Klientów Programu Lojalnościowego, którzy dokonali Rejestracji w Programie Lojalnościowym i posiadają Konto Klienta Programu Lojalnościowego, a następnie nabyli Towar w Punktach Handlowych, Pozostałych Punktach Handlowych lub w Sklepie Internetowym.
3. W Programie Lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Programu Lojalnościowego oraz osoby najbliższe dla pracowników Organizatora Programu Lojalnościowego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207).
4. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

III. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym
1. Osoba, która chce przystąpić do Programu Lojalnościowego zobowiązana jest posiadać Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
2. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego:
a) należy założyć Konto w Sklepie Internetowym i następnie dokonać Rejestracji w Programie Lojalnościowym w drodze wypełnienia Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dostępnego w panelu Konta Klienta w Sklepie Internetowym w zakładce „Program lojalnościowy New Balance Club” lub
b) jeżeli osoba posiada już Konto w Sklepie Internetowym należy dokonać Rejestracji w Programie Lojalnościowym w drodze wypełnienia Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dostępnego w panelu Konta Klienta w Sklepie Internetowym w zakładce w panelu Konta Klienta w Sklepie Internetowym w zakładce „Program lojalnościowy New Balance Club”
w którym to panelu podaje się imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, jak również akceptuje się warunki Regulaminu Lojalnościowego. Formularz Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym stanowi ofertę zawarcia Umowy skierowaną przez Organizatora Programu Lojalnościowego do Klienta. Po wypełnieniu Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu Programu Lojalnościowego należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, co spowoduje przesłanie Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym do Organizatora Programu Lojalnościowego i oznacza przyjęcie oferty Organizatora Programu Lojalnościowego, a w konsekwencji zawarcie Umowy. Na podany w formularzu adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację Konta Klienta Programu Lojalnościowego.
3. Uczestnik Programu Lojalnościowego może mieć tylko jedno Konto Klienta Programu Lojalnościowego. W związku z powyższym Organizator Programu Lojalnościowego zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.
4. Usługa Konta Klienta Programu Lojalnościowego świadczona jest przez Organizatora Programu Lojalnościowego na rzecz Klienta Programu Lojalnościowego nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Klient Programu Lojalnościowego w każdej chwili może zrezygnować z usługi Konta Klienta Programu Lojalnościowego bez podania przyczyny, kierując do Organizatora Programu Lojalnościowego żądanie usunięcia Konta Klienta Programu Lojalnościowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów.
5. W celu skorzystania z warunków Programu Lojalnościowego, Klient Programu Lojalnościowego przed nabyciem Towarów w Punktach Handlowych oraz Pozostałych Punktach Handlowych obowiązany jest poinformować przedstawiciela Organizatora Programu Lojalnościowego o tym, iż jest Klientem Programu Lojalnościowego.
6. Celem wykorzystania uzyskanego Rabatu, na podstawie zgromadzonych Punktów Statusowych, Klient Programu Lojalnościowego przed nabyciem Towaru informuje o chęci skorzystania z Rabatu pracownika Organizatora Programu Lojalnościowego. Pracownik Organizatora Programu Lojalnościowego na podstawie podanego przez Klienta Programu Lojalnościowego numeru telefonu weryfikuje w systemie ilość posiadanych przez Klienta Programu Lojalnościowego Punktów Statusowych i informuje Klienta Regulaminu Lojalnościowego o posiadanym Rabacie. Następnie cena za Towar zostanie pomniejszona o wartość Rabatu posiadanego przez Klienta Programu Lojalnościowego.
7. Celem wykorzystania uzyskanego Rabatu, na podstawie zgromadzonych Punktów Statusowych, Klient Programu Lojalnościowego przed nabyciem Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie musi dokonywać dodatkowych czynności, gdyż Rabat zostanie przyznany automatycznie, a cena za Towar w koszyku zostanie pomniejszona o wartość Rabatu posiadanego przez Klienta Programu Lojalnościowego.
8. W przypadku zmian danych Klienta Programu Lojalnościowego, zobowiązany jest On niezwłocznie przekazać Organizatorowi Programu Lojalnościowego informację objęte takimi zmianami.
9. Klient Programu Lojalnościowego dokonuje logowania do swojego Konta Programu Lojalnościowego wyłącznie poprzez Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
10. Klient Programu Lojalnościowego po zalogowaniu się na Konto Programu Lojalnościowego będzie miał możliwość dokonywania zmian podanych danych oraz będzie mógł ustalić stan zgromadzonych Punktów Statusowych.
11. Konto Klienta Programu Lojalnościowego jest ważne przez 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym po dokonaniu każdego nabycia Towaru ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejne 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni. W przypadku jeżeli Klient Programu Lojalnościowego nie dokona nabycia Towaru w trakcie Okresu Rozliczeniowego, wówczas Konto Klienta Programu Lojalnościowego zostanie wyzerowane tj. liczba Punktów Statusowych wynosi „0” (zero). Od tego momentu Klient Programu Lojalnościowego jest uprawniony do gromadzenia od początku Punktów Statusowych i otrzymania uprawnień przewidzianych w Regulaminie.
12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora Programu Lojalnościowego, że Punkty Statusowe zostały w sposób nieważny, w wyniku błędu lub pomyłki przyznane Klientowi Programu Lojalnościowego, Organizatora Programu Lojalnościowego będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby takich punktów z Konta Programu Lojalnościowego posiadanego przez takiego Klienta Programu Lojalnościowego, o czym Klient Programu Lojalnościowego zostanie na podany przez niego adres e-mail poinformowany.
13. W przypadku, gdy Klient Programu Lojalnościowego dokona zwrotu zakupionych Towarów objętych Programem Lojalnościowym, za które otrzymał Punkty Statusowe, to:
a) otrzyma wyłącznie zwrot ceny za taki Towar, zaś naliczone mu Punkty Statusowe zostaną automatycznie pomniejszone przez Organizatora Programu Lojalnościowego z posiadanego przez Klienta Programu Lojalnościowego Konta Programu Lojalnościowego,
b) wartość wykorzystanego Rabatu nie podlega zwrotowi na Konto Programu Lojalnościowego.
14. W przypadku, gdy Klientowi Programu Lojalnościowego nie zostały naliczone Punkty Statusowe, które powinny być naliczone zgodnie z Regulaminem, może on zgłosić do Organizatora Programu Lojalnościowego stosowne zgłoszenie reklamacyjne. W tym celu Klient Programu Lojalnościowego powinien wysłać do Organizatora Programu Lojalnościowego zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail [email protected] lub listownie na adres: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów zgłoszenie reklamacyjne zawierające informacje z punktu 16 zdanie drugie niniejszego działu wraz z dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru objętych reklamacją lub informacją o numerze takiego dokumentu bądź numerze złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym. Reklamacja zostanie przez Organizatora Programu Lojalnościowego rozpoznana w terminie nie później niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
15. Poza przypadkami określonymi w ust. 15 powyżej Klient Programu Lojalnościowego składa wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym za pośrednictwem: (i) poczty tradycyjnej, na adres siedziby Organizatora Programu Lojalnościowego, (ii) wiadomości e-mail:[email protected] Złożona reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta Programu Lojalnościowego oraz zwięzły opis okoliczności stanowiących podstawę zgłoszenia reklamacji. Reklamacja zostanie przez Organizatora Programu Lojalnościowego rozpoznana w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
16. Organizator Programu Lojalnościowego ma prawo do:
a) wykluczenia Klienta Programu Lojalnościowego (wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku, gdy: (i) Klient Programu Lojalnościowego narusza postanowienia Regulaminu, lub (ii) dane przekazane przez Klient Programu Lojalnościowego okazały się nieprawdziwe,
b) wypowiedzenia Klientowi Programu Lojalnościowego Umowy z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia (w przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego).
17. W przypadku wykluczenia Klienta Programu Lojalnościowego z Programu Lojalnościowego, Organizator Programu Lojalnościowego ma prawo do unieważnienia wszystkich Punktów Statusowych zgromadzonych na Koncie Programu Lojalnościowego Konta Klienta Programu Lojalnościowego, łącznie z usunięciem takiego konta.
18. Klient Programu Lojalnościowego ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym (wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym), co może uczynić poprzez wysłanie do Organizatora Programu Lojalnościowego oświadczenia w tym przedmiocie listownie na adres: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty e-mail [email protected] Organizator Programu Lojalnościowego po otrzymaniu oświadczenia o chęci rezygnacji usunie Konto Programu Lojalnościowego Klienta Programu Lojalnościowego wraz z Punktami Statusowymi.

IV. Zasady uzyskania Punktów Statusowych i ich wykorzystanie
1. Klient Programu Lojalnościowego pod warunkiem:
a) nabycia Towarów w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się na Konto Klienta, lub
b) poinformowania pracownika Organizatora Programu Lojalnościowego przed zawarciem umowy sprzedaży o tym, iż jest Klientem Programu Lojalnościowego, a następnie nabycia Towaru w Punktach Handlowych lub w Pozostałych Punktach Handlowych
otrzyma Punkty Statusowe, które następnie mogą być przeznaczone na uzyskanie Rabatu w Okresie Rozliczeniowym, przy przyjęciu poniższych zasad.
2. Jeden Punkt Statusowy jest równy wartości jednego złotego, z ceny jaka została zapłacona przez Klienta Programu Lojalnościowego za Towar w ramach skorzystania z Programu Lojalnościowego.
3. Po przekroczeniu w Okresie Rozliczeniowym pierwszego progu określającego wysokość rabatu tj. 300 Punktów Statusowych, Klient Programu Lojalnościowego otrzymuje Rabat w wysokości 5% i od tego dnia liczony jest nowy Okres Rozliczeniowy, w którym to okresie Klient Programu Lojalnościowego może:
a. zgromadzić kolejne Punkty Statusowe i przekroczyć kolejny (wyższy) ich próg tj. 500, wówczas otrzyma rabat w wysokości 10% i rozpoczyna się nowy Okres Rozliczeniowy,
b. następnie zgromadzić kolejne Punkty Statusowe i przekroczyć kolejny (wyższy) ich próg tj. 1000, wówczas otrzyma rabat w wysokości 15% i rozpoczyna się nowy Okres Rozliczeniowy,
c. kolejno może zgromadzić następne Punkty Statusowe i przekroczyć kolejny (wyższy) ich próg tj. 2500, wówczas otrzyma rabat w wysokości 20% i rozpoczyna się nowy Okres Rozliczeniowy.
4. Klient Programu Lojalnościowego przez dany Okres Rozliczeniowy (zgodnie z ust. 3 powyżej) może przekroczyć w następującej po sobie kolejności poszczególne progi rabatowe, natomiast jeśli tego nie zrobi w takim Okresie Rozliczeniowym wówczas jego Punkty Statusowe są zerowane i nowy Okres Rozliczeniowy liczony jest od początku.
5. W przypadku jeżeli Klient Programu Lojalnościowego nie dokona żadnego nabycia Towaru przez Okres Rozliczeniowy, wówczas zebrane dotychczas Punkty Statusowe zostaną wyzerowane.
6. Progi określające wysokość przyznanego Rabatu są następujące:
a) od 0 do 299 Punktów Statusowych – Rabat wynosi 0 (zero) %,
b) od 300 do 499 Punktów Statusowych – Rabat wynosi 5 (pięć) %,
c) od 500 do 999 Punktów Statusowych – Rabat wynosi 10 (dziesięć) %,
d) od 1000 do 2499 Punktów Statusowych – Rabat wynosi 15 (piętnaście) %,
e) od 2500 i więcej Punktów Statusowych – rabat wynosi 20 (dwadzieścia) %.
7. Punkty Statusowe zgromadzone na Karcie Programu Lojalnościowego są ważne przez Okres Rozliczeniowy, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie.
8. Punkty Statusowe nie mogą być wymienione na gotówkę lub w inny sposób wykorzystane niż wymiana na Rabat.
9. Organizator Programu Lojalnościowego jest uprawniony do weryfikacji danych Klienta Programu Lojalnościowego w Bazie Danych podczas nabywania przez Niego Towarów w ramach Programu Lojalnościowego. Celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie, że z Karty Programu Lojalnościowego korzysta Klient Programu Lojalnościowego.
10. Skorzystanie przez Klienta Programu Lojalnościowego z Rabatu otrzymanego na podstawie Programu Lojalnościowego jest wyłączone w zakresie Towarów objętych inną akcją/akcjami promocyjnymi, w szczególności w przypadku obniżenia ceny (przeceny) Towaru.
11. Organizator Programu Lojalnościowego jest uprawniony do czasowego lub stałego wyłączenia niektórych Punktów Handlowych lub Pozostałych Punktów Handlowych z udziału w Programie Lojalnościowym, o czym Klient Programu Lojalnościowego zostanie poinformowany, co jest warunkiem niezbędnym, pod względem skuteczności.
12. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia jego opublikowania przez czas nieokreślony. Organizator Programu Lojalnościowego ma prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie, po powiadomieniu Klienta Programu Lojalnościowego z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego. Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego zastanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora Programu Lojalnościowego https://nbsklep.pl/new_balance_club_info.html, jak również informacja w tym przedmiocie zostanie przekazana do wszystkich Klientów Programu Lojalnościowego. Od dnia poinformowania Klienta Programu Lojalnościowego będzie On uprawniony w terminie 14 dni kalendarzowych od takiego powiadomienia, lecz nie później niż 3 (trzech) miesięcy od dnia wysłania przez Organizatora Programu Lojalnościowego powiadomienia do wykorzystania Rabatu, przyznanego na podstawie zebranych Punktów Statusowych, zgodnie z warunkami Regulaminu.
13. Organizator Programu Lojalnościowego będzie kierować do Klienta Programu Lojalnościowego wszelkie informacje i powiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres takiej poczty wskazany przez Klienta Programu Lojalnościowego w Formularzu Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i w Bazie Danych lub jako wiadomość tekstową (sms) na numer telefonu komórkowego podany w Bazie Danych.
14. Zawiadomienia do Organizatora Programu Lojalnościowego mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą (listem poleconym) na adres podany na wstępie Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
15. Organizator Programu Lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług.
16. Zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Klientom Programu Lojalnościowego uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług.
17. Organizator Programu Lojalnościowego publikuje zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego na stronie Sklepu tj. https://nbsklep.pl/new_balance_club_info.html. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu Programu Lojalnościowego. Klientowi Programu Lojalnościowego w takim przypadku przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. W zakresie Punktów Statusowych zebranych na podstawie Regulamin Programu Lojalnościowego, który uległ zmianie, będzie miał zastosowanie Regulamin Programu Lojalnościowego przed jego zmianą.
18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
19. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://nbsklep.pl/program_lojalnosciowy_regulamin.html

V. Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesów związanych z prowadzeniem Programu Lojalnościowego jest spółka Organizator Programu Lojalnościowego tj. New Balance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ciasnej 10 (35-232 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717955, NIP: 5272838323, REGON: 369472032.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Programu Lojalnościowego w celu:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Klientem Programu Lojalnościowego,
b) w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego);
c) w celach realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania sprzedawanymi przez nas markami i produktami i naszymi usługami (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego);
d) w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o trendach panujących wśród klientów (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego);
e) w celach zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, przeciwdziałania oszustwom (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego);
f) by prowadzić spersonalizowane działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, dotyczącego działalności Organizatora Programu Lojalnościowego oraz oferowanych przez niego produktów i usług (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego).
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta Programu Lojalnościowego dobrowolnej zgody, Organizator Programu Lojalnościowego będzie mógł przetwarzać dane osobowe Klienta Programu Lojalnościowego w celu przesyłania Klientowi Programu Lojalnościowego informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym dotyczących działalności Organizatora Programu Lojalnościowego oraz oferowanych przez niego Towarów lub usług (w tym bony urodzinowe, bonusy i inne dodatkowe upominki), za pośrednictwem e-mail lub SMS/MMS, a także innych podobnych technologii, np. RCS/SMS 2.0.
4. Wszystkie podejmowane przez Administratora czynności przetwarzania podejmowane są w oparciu o ważną podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta Programu Lojalnościowego jest:
a) zgoda Klienta Programu Lojalnościowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W każdej chwili Klient Programu Lojalnościowego ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Administratora procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących osobie której dane dotyczą.
5. W przypadku prowadzenia działań marketingowych dane Klienta Programu Lojalnościowego mogą podlegać profilowaniu polegającym na analizie preferencji Klienta Programu Lojalnościowego, tak aby najlepiej dopasować komunikację marketingową do zainteresowań Klienta Programu Lojalnościowego. Preferencje te badamy na podstawie otrzymanych od Klienta Programu Lojalnościowego danych takich jak np. historia zakupów, czy skorzystanie z określonych usług. Profilowanie określone powyżej nie powoduje negatywnych konsekwencji dla Klienta Programu Lojalnościowego ani nie stanowi podstawy do wydania decyzji w zakresie jego praw i obowiązków.
6. Klient Programu Lojalnościowego może wyrazić zgodę na nagrywanie przez Organizatora Programu Lojalnościowego rozmów telefonicznych prowadzonych z Klientem Programu Lojalnościowego przez Infolinię, co umożliwi nam kontrolę standardów prowadzonych rozmów z Klientami.
7. Dane Klienta Programu Lojalnościowego przetwarzane będą zawsze przez okres jego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Dane Klienta Programu Lojalnościowego mogą być także przetwarzane po wygaśnięciu jego członkostwa jeżeli jest to konieczne z uwagi na ciążący na Operatorze Programu Lojalnościowego obowiązek prawny (przechowywanie dokumentacji rachunkowej) lub uzasadniony interes rozumiany jako zabezpieczenie praw i roszczeń (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Klienta Programu Lojalnościowego).
8. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator (Organizator Programu Lojalnościowego) może przekazać przetwarzane dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora Programu Lojalnościowego, np. podwykonawcom usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
9. Z uwagi na globalny zasięg marki NEW BALANCE niektóre Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych określone w zdaniu poprzedzającym następować może na rzecz podmiotów wchodzących w skład światowej grupy marki New Balance albo podwykonawców usług Organizatora Programu Lojalnościowego.
10. W przypadku przekazania danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych, przekazanie danych następuje na podstawie zawartej przez Administratora umowy obejmującej Standardowe Klauzule Umowne Unii Europejskiej zapewniających zachowanie standardów bezpieczeństwa oraz zasad odpowiedzialności za przetwarzanie danych.
11. Kierując odpowiedni wniosek na adres Administratora, w każdej chwili możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych podlegających przekazaniu do państwa trzeciego.
12. Jako Klient Programu Lojalnościowego masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy Organizator Programu Lojalnościowego posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
g) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
13. Organizator Programu Lojalnościowego wykorzystuje pliki typu Cookies (Ciasteczka) w celu zapewnienia Klientom Programu Lojalnościowego pełnej informacji o Programie Lojalnościowym oraz ułatwienia korzystania z jego funkcjonalności. Dzięki temu, po zalogowaniu się do Konta Klienta Programu Lojalnościowego, utrzymywana jest sesja, co pozwala na uniknięcie konieczności wpisywania hasła na każdej podstronie serwisu Sklepu Internetowego. Ponadto Klient Programu Lojalnościowego otrzymuje informacje o zakupach, znajdujących się w jego „Koszyku”. Cookies są również wykorzystywane przez Organizatora Programu Lojalnościowego do dostosowania serwisu Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu Internetowego. Klient Programu Lojalnościowego ma prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie Cookies przez Organizatora Programu Lojalnościowego, ale w takim przypadku, niektóre funkcje Sklepu Internetowego mogą być dla niego niedostępne. Zgodę tę Klient Programu Lojalnościowego w każdej chwili może wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki Internetowej lub poprzez skontaktowanie się z Organizatorem Programu Lojalnościowego.
14. Klient Programu Lojalnościowego zawsze posiada uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu wobec zachodzących procesów przetwarzania danych oraz skierowania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Załącznik numer 1 do Regulaminu programu lojalnościowego „New Balance Club”
Wykaz sklepów stacjonarnych Organizatora Programu Lojalnościowego: https://nbsklep.pl/punkty_handlowe.html

Załącznik numer 2 do Regulaminu programu lojalnościowego „New Balance Club”
Wykaz Pozostałych Punktów Handlowych Organizatora Programu Lojalnościowego: https://nbsklep.pl/pozostale_punkty_handlowe.html

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.

Rozumiem